Jakub S. Trojan (13. května 1927) je český teolog, signatář Charty 77 a bývalý děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Narodil se v Paříži českým rodičům. Rodina se v roce 1929 přestěhovala zpět do Československa, takže školní léta již strávil v Čechách. Obecnou školu vychodil na Vinohradech a ve stejné čtvrti (ve Slovenské ulici) navštěvoval i gymnázium, které úspěšně zakončil maturitou v roce 1946 (na gymnáziu byl jeho spolužákem i Ladislav Hejdánek). Během války byl od ledna do dubna 1945 nasazen v Technische Nothilfe. Mezi lety 1946 a 1948 studoval pět semestrů na Vysoké škole obchodní. Vzhledem k tomu, že se účastnil protikomunistické demonstrace, byl v únoru 1948 vyloučen ze všech vysokých škol v Československu. Po odvolání byl po půl roce opětovně na školy přijat. V únoru 1949 přestoupil na Husovu evangelickou bohosloveckou fakultu. Za své nekonformní postoje byl ještě za studií povolán na tříletou vojenskou prezenční službu (od 1. ledna 1951 do 31. prosince 1953), kterou vykonal u Pomocného technického praporu (PTP) na Slovensku. Po ukončení vojenské služby dokončil v roce 1955 svá studia bohosloví. V letech 1956 až 1974 působil jako farář Českobratrské církve evangelické, nejprve ve Kdyni na Šumavě (1956–1967) a poté ve sboru v Neratovicích–Libiši (1967–1974). V Libiši byl jedním z jeho farníků také Jan Palach, kterého po jeho sebeupálení i pochoval v lednu 1969 na Olšanských hřbitovech. Od roku 1964 dálkově studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a toto studium ukončil ziskem akademického titulu inženýr v roce 1971. V roce 1970 navíc dokončil disertační prací nazvanou „Théma: člověk“ doktorandské studium na Evangelické teologické fakultě a získal titul ThDr. Roku 1974 mu byl odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a živil se dále jako ekonom v pražských podnicích Řempo a Montáž, a to až do svého odchodu do důchodu v roce 1987. Za normalizace pořádal bytové semináře pro zájemce o teologii. V roce 1977 byl jedním z prvních, kdo podepsali Chartu 77 a roku 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Po sametové revoluci byl roku 1990 tehdejším děkanem Evangelické teologické fakulty na tuto školu pozván, aby zde působil jako učitel etiky. Trojan nabídku přijal. Téhož roku se na škole spisem „Entfremdung und Nachfolge“ habilitoval a o rok později – v roce 1991 – se stal profesorem etiky. V letech 1990 až 1996 byl ve dvou po sobě následujících funkčních obdobích děkanem této fakulty a po jeho skončení působil na pozici proděkana fakulty pro zahraniční styky.

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Schwarz_Trojan

Odkazy:

http://www.pametnaroda.cz/story/trojan-jakub-s-1927-220